S m ě r n i c e

vydaná k povinnému testování zaměstnanců proti Covidu 19
 
 
A)     Testování zaměstnanců
 
1)  Obchodní společnost bude provádět antigenní testy 1x týdně po dobu nejméně 1 měsíce, a to počínaje dnem 15. března 2021.

2)  Za účelem snížení rizika rozšíření nákazy jsou zaměstnanci povinni provádět své testování samostatně v místě svého pobytu, a to co v nejkratší době, jež předchází před jejich odchodem do zaměstnání. 
 
a)  Zaměstnanec je povinen si odebrat proti svému podpisu každý pátek testovací sadu s návodem na použití (při prvním převzetí testovací sady),
b)  Testovací sadu zaměstnanec uloží na vhodném místě při dodržení teploty okolí ve rozmezí 4 – 30° C (viz návod),
c)  Každé pondělí ráno, před odchodem do zaměstnání, provede na své osobě dle návodu požadovaný test,
 d)  V případě negativního výsledku testu, použitou testovací sadu vrátí s podpisem do evidenčního seznamu určenému a pověřenému zaměstnanci na pracovišti,
e)  V případě pozitivního výsledku  
-      bezodkladně bude informovat svého ošetřujícího lékaře o výsledku testu a postupuje podle pokynů lékaře,
-      současně bude zaměstnanec telefonicky informovat o pozitivním výsledku svého testu personalistku společnosti paní Hanu Krůčkovou,
f)  V případě „neplatného“ testu (viz návod)
-          Zaměstnanec nastoupí do zaměstnání a testovací sadu s „neplatným“ výsledkem odevzdá se svým podpisem do evidenčního seznamu určenému a pověřenému zaměstnanci,
-          Zaměstnanec následně obdrží náhradní testovací sadu a na místě provede opakovaný test. V případě negativního výsledku odevzdá testovací sadu určenému a pověřenému zaměstnanci a neprodleně se zapojí do pracovního procesu. V případě pozitivního výsledku ihned opustí prostory společnosti a o testu informuje svého ošetřujícího lékaře. O výsledku opakovaného testu informuje určený pracovník, který vydal  náhradní testovací sadu, zaměstnankyni vykonávající ve společnosti personalistiku. Testovací sadu si zaměstnanec ponechá pro potřebu ošetřujícího lékaře.  
 
3)  Nedodržení a porušení shora uvedených pravidel bude posuzováno jako hrubé porušení pracovní kázně, z čehož budou vyvozeny důsledky vyplývající z obsahu zákoníku práce.
 
B)      Testování externích návštěv
 
1)  Externí návštěvy jsou povolovány jen ve zcela výjimečných případech (např. servis, mimořádné práce k zajištění provozuschopnosti společnosti).
 
2)  Pokud návštěvník nedisponuje prokazatelným dokladem o provedeném platném testu proti Covidu 19 vystavenému nejdéle před 7 dny, je povinen postoupit před vstupem do prostor firmy antigenní test. Do budovy může být návštěvník vpuštěn pouze po prokázání negativního testu.
 
3)  Návštěvník se smí v budově pohybovat pouze v předem určeném prostoru, aby bylo dosaženo co nejúčinnějšího snížení možnosti rizika infekce. Jakmile pominou důvody návštěvy, je povinen návštěvník budovu a prostory výrobního subjektu opustit.
 
C)      Evidence výsledků testů, vyúčtování zdravotním pojišťovnám
 
1)  Náklady na pořízení antigenních testů půjdou na vrub obchodní společnosti. S měsíčním vyúčtováním vztahů vůči zdravotním pojišťovnám uplatní společnost za tuto akci nárok na úhradu příspěvku státem.
 
2)  Za tím účelem je povinen vedoucí provozu předat vždy po ukončení testů dokumentaci personalistce společnosti, které provede vyúčtování oprávněné části nákladů příslušné zdravotní pojišťovně.
 
D)     Likvidace použitých antigenních testovacích sad
 
1)  Použité testovací sady jsou odkládány do černého plastového obalu, pytle o síle stěny min. 2 mm. Po ukončení sběru použitých sad je tento pytel zavázán a uložen do kontejneru k likvidaci s ostatním komunálním odpadem.
 
E)     Testování zaměstnanců Koller Immobillen s.r.o.
 
1)  Směrnice se vztahuje i na zaměstnance společnosti Koller Immobillen s.r.o., kteří mají pracoviště v prostorách výrobního subjektu. Zaměstnanci na pozici vrátného se testují nepravidelně, a to nejméně 1x týdně.   
 
F)     Závěrečná ustanovení
 
1)  S touto lokální právní normou budou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti, a to prostřednictvím svých přímých nadřízených. Obsah této směrnice bude přístupný na místech k
      tomu určených / nástěnných tabulích, u vstupů do objektu firmy/. K nahlédnutí je uložena i u
      vedoucího provozu, vedoucích středisek a v sekretariátu jednatele společnosti.  
 
2)  Směrnice nabývá platnosti dnem jejího vydání a účinnosti dne 15.03.2021. Její platnost a účinnost trvá do odvolání.
 
 
 
V Jindřichově Hradci dne  03. března 2021
 
 
 
 
                                                                                       Za Rudolf Koller spol. s r.o.
                                                                                      Michael  H a u e r ,  jednatel 
 

Koller International Group

With comprehensive technical know-how, perfectly trained employees and the ingenuity that has made Koller great we find the best possible solutions for your requirements. Learn more about Koller International Group:
This website uses cookies. With this confirmation or by the continued use of the Web site you agree to our terms of use .